Arbejdsulykker

Få en gratis og uforpligtende snak:

Erstatning efter arbejdsulykke

Mange kommer ud for ulykker eller hændelser på deres arbejde. Det kan enten være i form af en erhvervssygdom eller en arbejdsulykke. Det der adskiller en erhvervssygdom fra en arbejdsulykke er det tidsmæssige perspektiv. Er skaden sket på under 5 dage, er det en arbejdsulykke. Er skaden opstået på mere end 5 dage, så er det en erhvervssygdom.

Eksempler på arbejdsulykker

En arbejdsulykke kan ske på mange måder.

Det kan være en tømrer, der saver sig i hånden, en murer, der falder ned fra et stillads eller en hjemmehjælper, der får en løfteskade. Det kan også være en sælger, der kører galt på motorvejen, en ekspedient i en butik, der er udsat for et røveri eller en medarbejder på et bosted for psykisk udviklingshæmmede, der bliver overfaldet enten fysisk eller verbalt.
Vi har set så mange forskellige typer af arbejdsulykker, at det vil savne mening at liste dem alle op.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt den hændelse du har været ude for kan karakteriseres som en arbejdsulykke og dermed bør anmeldes, så er du meget velkommen til at kontakte en af vores erstatningsadvokater,

Erstatning fra arbejdsskadeforsikring

Når man er på arbejde, er arbejdsgiveren forpligtet til at have tegnet en arbejdsskadeforsikring. Den dækker for tilskadekomster under arbejdet. Det behøver således ikke være nogens skyld, for at man kan få erstatning for en arbejdsulykke. Kommer en tømrer til at slå sig hårdt over en finger, så har han været uheldig, det er ikke nogens skyld. Men fordi han er på arbejde, vil han kunne opnå erstatning fra sin arbejdsgivers lovpligtige arbejdsskadeforsikring, hvis betingelserne for erstatning er opfyldt.

Anmeldelse af arbejdsskade

Arbejdsgiver og læger har pligt til at anmelde arbejdsskader, men får det ikke altid gjort. Arbejdsgiver vil anmelde til Arbejdsskadeforsikringen via et system der kaldes ”EASY”. Man kan selv anmelde direkte til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, hvis arbejdsgiver eller læge ikke har gjort det. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring er en offentlig myndighed, som træffer afgørelse om anerkendelse af arbejdsskader og om hvilke erstatningsposter, der er dækket af arbejdsskadesikringsloven.

Kan ankes til Ankestyrelsen

Er man – eller arbejdsskadeforsikringsselskabet – ikke tilfreds med den afgørelse der træffes, kan der inden for 4 uger klages til Ankestyrelsen. Som skadelidt, skal man dog overveje klagen grundigt, hvis man har fået delvist medhold, idet Ankestyrelsen har det, man kalder fuld prøvelsesret, og således er berettiget til at omgøre afgørelser fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring helt eller delvist – også til skade for borgeren. Vi anbefaler derfor, at man rådfører sig med en af vores erstatningsadvokater inden man klager.

Man skal være meget opmærksom på, at man kun har 4 uger til at klage over afgørelsen fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Når Ankestyrelsen har truffet endelig afgørelse enten for hele sagen, eller for dele af denne, så har man mulighed for at indbringe afgørelsen for domstolene.

Erstatningsposter

De erstatningsposter der kan søges erstatning for under arbejdsskadesikringsloven er følgende:

Behandlingsudgifter

Tabt arbejdsfortjeneste

Svie og smerte

Varigt mén

Tab af erhvervsevne

Forsørgertabserstatning