Ansvarlig skadevolder

Få en gratis og uforpligtende snak:

Erstatning for skader med en ansvarlig skadevolder

Erstatning for personskade, hvor en skadevolder kan gøres ansvarlig – Herunder sager, hvor tilskadekomne kender skadevolder i forvejen.

Eksempler:

Manglende glatførebekæmpelse

Hvis man ikke glatførebekæmper sit fortov, som man har man pligt til, og undlader at rydde sne og salte, uagtet man var forpligtet til det. Hvis en person glider og kommer til skade som følge at dette, så ifalder man som udgangspunkt ansvar for personskaden. Her vil man som husejer typisk have en indboforsikring eller en husforsikring som kan indeholde en ansvarsdækning.

Cyklist overholder ikke vigepligt

Hvis man som cyklist (cyklist 1) ikke overholder sin vigepligt eller kører over for rødt og kører ind i en anden cyklist (cyklist 2), kan man være ansvarlig for den anden cyklists personskade. Cyklist 2 vil således kunne søge erstatning ved cyklist 1, og dennes ansvarsforsikring, og hos sin egen ulykkesforsikring. Cyklist 1, kan søge hos sin ulykkesforsikring.

Børns leg

Hvis børn leger, og et barn så bryder ”legens regler”. Eksempelvis i en almindelig sneboldkamp, hvor et barn beslutter sig for at komme en sten ind i snebolden. Rammer barnet et andet barn med denne snebold med sten i, kan der ske alvorlig personskade. Det tilskadekomne barn kan søge erstatning hos det barn, der har forvoldt skaden, og det vil typisk være ansvarsforsikringen i indboforsikringen, der behandler erstatningskravet.

Arbejdsulykke

Hvis en arbejdsgiver ikke har tilrettelagt arbejdet sikkerhedsmæssigt og sundhedsmæssigt forsvarligt, og en ansat medarbejder kommer til skade, vil denne arbejdsgiver ifalde erstatningsansvar efter erstatningsansvarsloven Denne erstatning falder udover den dækning, der er for arbejdsulykken i arbejdsgiverens lovpligtige arbejdsskadeforsikring. Der vil i disse såkaldte differencesager, være krav efter både arbejdsskadesikringsloven og erstatningsansvarsloven, og muligvis også krav over for egen ulykkesforsikring.

Krav skal anmeldes inden for 3 år til modparten, ellers risikerer man at blive mødt med forældelse.

Erstatningsposter

Fælles for sager med en ansvarlig skadevolder er, at erstatningen i disse sager opgøres efter erstatningsansvarsloven, og de erstatningsposter man kan have krav på ved modparten/ansvarsforsikringen er typisk:

Behandlingsudgifter

Tabt arbejdsfortjeneste

Svie og smerte

Varigt mén

Tab af erhvervsevne

Forsørgertabserstatning