Erstatninger fra forsikringer

Få en gratis og uforpligtende snak:

Private ulykkesforsikringer og forsikringer i pensionsordninger

Forsikringer

Erstatninger fra forsikringer:

Erstatning fra privat ulykkesforsikring

De fleste mennesker har tegnet ulykkesforsikring både på sig selv og på deres børn. Når forsikringen tegnes aftales det med selskabet, hvor stor dækningssummen skal være, og hvilke betingelser der gælder for udbetaling. Ligeledes aftales det oftest i policen, hvilke behandlingsudgifter der dækkes, og i hvilket omfang disse dækkes af ulykkesforsikringen.

Ulykkesforsikringer afventer ofte årsdagen for ulykken eller seneste operation, og vil på dette tidspunkt oplyse sagen lægeligt og vurdere skadelidtes varige mén. Hvis der er er en arbejdsskadesag, eller en sag mod en ansvarlig modpart, vil forsikringsselskabet ofte afvente de andre instansers behandling af sagen, og evt. anmode om lægelige oplysninger, når disse indhentes. Forsikringsselskabet vil ligeledes ofte meddele, at de afventer at Arbejdsmarkedets Erhvervssikring træffer afgørelse om varigt mén, og anmode om afgørelsen, når den foreligger.

Det er dækningssummen, der er afgørende for den erstatningssum, man som skadelidt får udbetalt ved sagens afslutning. Er man forsikret for 1.000.000 og har en méngrad på 5%, vil man modtage erstatning på kr. 50.000. Ved ulykkesforsikringer er der – som udgangspunkt – ikke et aldersfradrag. Dette kan dog være aftalt i enkelte forsikringer, hvorfor man altid skal være meget opmærksom på policebetingelserne.

En ulykkesforsikring kan evt. også dække behandlingsudgifter.

I mange ulykkesforsikringer er der ligeledes aftalt ”dobbelterstatning”. Man skal nøje gennemgå sin police, for vilkårene er meget individuelle. Mange selskaber har dog dobbelterstatning eller dobbeltdækning ved alvorlige skader. Vi ser oftest dobbeltdækningen udløst ved varigt mén på 30 % og opefter.

Det er muligt at tegne flere ulykkesforsikringer i forskellige selskaber. Mange har ofte en lille ekstra ulykkesforsikring i forbindelse med deres medlemskab af eksempelvis en fagforening.

Forsikringer i pensionsordninger

Efterhånden har de fleste danskere en privat pensionsordning. Denne er ofte administreret af ens arbejdsgiver som led i ansættelsen.

Forsikringerne i pensionsordningerne kan være meget forskellige. De forsikringer vi oftest støder på i vore erstatningssager er forsikringsdækning for henholdsvis erstatning for “tab af erhvervsevne” og erstatning i forbindelse med “kritisk sygdom“.

Tab af erhvervsevne

De pensionsforsikringer, der indeholder en erhvervsevnetabsdækning indeholder ofte to kriterier, dels et helbredsmæssigt kriterie og dels et økonomisk kriterie. Andre ordninger kræver, at den skadelidte tilkendes førtidspension før der kan udbetales fra dem. Nogle ordninger betaler for det indledende tab, mens andre ordninger betaler ved konstatering af det varige tab af erhvervsevne. Nogle ordninger har månedlige udbetalinger, mens andre udbetaler en engangssum (eksempelvis ved tilkendelse af førtidspension) andre ordninger har begge typer af udbetalinger.

Det kræver en gennemgang af den konkrete aftale for at kunne udtale sig om den.

Kritisk sygdom

Erstatningen for kritisk sygdom, er næsten altid en engangsbetaling på et beløb, der kan variere fra 100.000 og opefter. I tilfælde af kritisk sygdom er det vigtigt at man gennemlæser sine forsikringsbetingelser ved pensionsselskabet for betingelserne udbetaling af beløbet. Det kan eksempelvis være ved cancersygdom, hjerneblødninger eller andre alvorlige sygdomme.

Kontakt os for vurdering

Vort råd er altid, at du skal konsultere en af vores erstatningsadvokater, hvis du er kommet alvorligt til skade, og vil have en vurdering af, hvorledes du er dækket.