Erhvervssygdomme

Få en gratis og uforpligtende snak:

Erstatning for erhvervssygdom

Ud over arbejdsulykker kan man også komme til skade på sit arbejde grundet længerevarende påvirkninger. Det der adskiller en erhvervssygdom fra en arbejdsulykke er det tidsmæssige perspektiv. Er skaden sket på under 5 dage, er det en arbejdsulykke. Er skaden opstået på mere end 5 dage, så er det en erhvervssygdom.

Eksempler på erhvervssygdomme:

Psykiske skader, der er opstået på grund af eksempelvis udsendelse under krig, eller brandfolks mangeårige arbejde. Det kan også være ansatte i fængslerne, som gennem mange år har været udsat for et hårdt arbejdsmiljø, ansatte på bosteder for psykisk udviklingshæmmede, som gentagne gange har været udsat trusler med mere.

Erhvervssygdomme kan også omfatte:

• Lungeskader efter at have arbejdet med asbest
• Diskusprolapser eller lændesmerter efter mange år med tungt arbejd
• Skuldersmerter eller tennisalbue efter mange års ensformigt arbejde eksempelvis på et slagteri

Eksemplerne er mange, og hvis sygdommen anerkendes som stammende fra ens arbejdsliv, så kan man få erstatning efter arbejdsskadesikringsloven.

Anmeldes til arbejdsskadeforsikringen

Arbejdsgiver og læger har pligt til at anmelde erhvervssygdommer, men får det ikke altid gjort. Arbejdsgiver vil anmelde til Arbejdsskadeforsikringen via et system der kaldes ”EASY”. Man kan selv anmelde direkte til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, hvis arbejdsgiver eller læge ikke har gjort det. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring er en offentlig myndighed, som træffer afgørelse om anerkendelse af erhvervssygdomme og om hvilke erstatningsposter, der er dækket af arbejdsskadesikringsloven.

Man skal være meget opmærksom på, at fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring træffer afgørelse, har man kun 4 uger til at klage over denne.

Kan ankes til Ankestyrelsen

Er man – eller arbejdsskadeforsikringsselskabet – ikke tilfreds med den afgørelse der træffes, kan der inden for 4 uger klages til Ankestyrelsen.
Som skadelidt, skal man dog overveje denne mulighed grundigt, hvis man har fået delvist medhold, idet Ankestyrelsen har det, man kalder fuld prøvelsesret, og således er berettiget til at omgøre afgørelser fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring helt eller delvist –  også til skade for borgeren. Vi anbefaler derfor, at man rådfører sig med en af vores erstatningsadvokater inden man klager.

Når Ankestyrelsen har truffet endelig afgørelse enten for hele sagen, eller for dele af denne, så har man mulighed for at indbringe afgørelsen for domstolene.

Erstatningsposter:

De erstatningsposter der kan søges erstatning for som følge af en erhvervssygdom under arbejdsskadesikringsloven er følgende:

Behandlingsudgifter

Tabt arbejdsfortjeneste

Svie og smerte.

Varigt mén

Tab af Erhvervsevne

Forsørgertabserstatning

Differencekrav

Skulle det vise sig, at der er en ansvarlig skadevolder, kendt eller ukendt, for eksempel:

at arbejdsgiver har begået fejl, at ulykken et sket i en færdselsulykke med et andet køretøj,

at ulykken er en forbrydelse

så kan der rejses et såkaldt differencekrav efter erstatningsansvarsloven, og de yderligere krav kan  være:

Tabt arbejdsfortjeneste

Svie og smerte

Differencekrav på tab af erhvervsevne

Derfor gør vores erstatningsadvokater altid meget ud af at spørge ind til, under hvilke omstændigheder ulykken er sket.