Behandling af personlige oplysninger – klient

Håkonsson Advokater indhenter og registrerer personlige oplysninger om dig i forbindelse med udøvelse af advokatgerningen uanset om du er klient eller potentiel klient.

Håkonsson Advokater er som oftest dataansvarlig ved indhentelsen og registreringen af dine personlige oplysninger. I de tilfælde hvor vi anses som databehandlere indgår vi databehandleraftaler med vores klienter.

For at varetage vores opgave som advokat indhenter vi dit fulde navn, adresse, samt kontaktoplysninger (e-mail og telefonnr.) Oplysningerne indhentes som led i vores opdrag.

Disse oplysninger indhentes også i tilfælde, hvor oplysningerne ikke er nødvendige ved varetagelsen af din sag, men hvor hensynet til indhentelsen og registreringen af oplysningerne findes at veje tungere end hensynet til din interesse i at oplysningerne ikke behandles. Dette er f.eks. tilfældet, når vi skal indhente eller opbevare oplysninger iht. hvidvasklovgivningen, for at forhindre interessekonflikter eller for at beskytte os mod retskrav.

I forbindelse med behandling af en konkret sag indhenter vi andre oplysninger om dig. Dette kan f.eks. være oplysninger om dine arbejds- eller sundhedsmæssige forhold. Du vil ved starten af en sag blive oplyst om hvilke personlige oplysninger vi kan indhente ved behandlingen af den konkrete sag, grundlaget for behandlingen samt hvor længe oplysningerne opbevares.

Ved behandlingen af sagen kan det blive nødvendigt at videregive dine oplysninger til tredjemand. Dette kan f.eks. være din læge eller andre aktører inden for sundhedsvæsenet, offentlige myndigheder, domstolene, skønsmænd, modparter eller disses advokater. Du vil ved starten af en sag blive oplyst om hvilke personer, der kan modtage dine personlige oplysninger fra os.

Dine personlige oplysninger, der behandles ved Håkonsson Advokater er lagret hos en ekstern host.

Behandling af personlige oplysninger – andre

I forbindelse med varetagelsen af en opgave for en klient vil vi ofte indhente og registrere personlige oplysninger om andre end klienten. Det kan være oplysninger om et vidne, en ægtefælle, nabo, arbejdsgiver, ansatte mv. eller en sagsbehandler, læge, revisor el. lign.

Når det påkrævet iht. databeskyttelseslovgivningen vil vi oplyse den registrerede herom. Dette er ikke tilfældet, når iagttagelse af oplysningspligten er umulig eller forbundet med uforholdsmæssig stor indsats. Oplysningspligten gælder heller ikke, når vi er forpligtet til at indhente oplysningerne iht. lov, eller når behandlingen af oplysningerne er omfattet af vores tavshedspligt.

Dine rettigheder

Som registreret har du ret til indsigt i og berigtigelse eller sletning af dine personlige oplysninger, og ret til at begrænse eller gøre indsigelse mod behandlingen af dine personlige oplysninger.

Såfremt behandlingen af dine oplysninger er baseret på dit samtykke, har du mulighed for at trække dit samtykke tilbage.

Du har ret til dataportabilitet, dvs. at du har ret til at modtage oplysningerne i et almindeligt, struktureret og læsbart formart, og ret til at videregive dem til en anden dataansvarlig uden hindring fra os. Hvis det er teknisk muligt, skal vi videresende oplysningerne for dig.

Dine rettigheder som registreret kan være begrænset i tilfælde, hvor hensynet til andre interesser såsom lovgivning eller tavshedspligt vejer tungere end hensynet til dine rettigheder.

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder som registreret, kan du kontakte advokat Jesper Håkonsson på jh@h-adv.dk.

Ønsker du at klage over behandlingen af dine personlige oplysninger, kan du rette henvendelse til Datatilsynet, der er tilsynsmyndighed på området. Du kan finde deres kontaktoplysninger på deres hjemmeside: www.datatilsynet.dk.